รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก : 5008-2003

ค่าเป้าหมาย ค่าเปอร์เซ็นไทล์ : 0

ผลงานที่ทำได้ ค่าเปอร์เซ็นไทล์ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเปอร์เซ็นไทล์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
38.00
0
0 / 0
3
39.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในช่วงประสานงานกับชุมชน 22 ชุมชนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 19 ครั้ง กิจกรรมชุมชนผสมผสาน จำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 20 ครั้ง กิจกรรมชุมชนผสมผสาน จำนวน 9ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมชุมชนผสมผสาน ได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ดำเนินการส่งคืนเงินที่เหลือให้ทางกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๔ ไม่เกินค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของ๕ ปีย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ๑. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก และหรือมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Dengue Fever (DF), Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Syndrome (DSS) ๒. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง จำนวนผู้ป่วย DF + DHF + DSS คูณ ๑๐๐,๐๐๐ หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี ๓. เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) คือ การแบ่งข้อมูลเป็น ๑๐๐ ส่วน ในที่นี้แบ่งอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง เป็น ๑๐๐ ส่วน โดยใช้ตำแหน่งที่ ๘๐ เป็นค่าเปรียบเทียบ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้ป่วย x ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จำนวนประชากรปี ๒๕๖๓

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผู้ป่วย x ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จำนวนประชากรปี ๒๕๖๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง