รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จการจัดเก็บรายได้ : 5008-2005

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 51.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
32.75
0
0 / 0
3
29.74
0
0 / 0
4
51.44
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทุกประเภท จำนวน 22,611,953.98 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนมีนาคม 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 24,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 8,133,897.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนมิถุนายน 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 94,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 28,200,779.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนกันยายน 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 94,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 48,787,183.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.44

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำนักงานเขตสามารถดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีต่าง ๆ และดำเนินการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของยอดการจัดเก็บรายได้ หาร ประมาณการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2564 คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบการจัดเก็บภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง