รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5008-2006

ค่าเป้าหมาย จำนวน (นวัตกรรม) : 0

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (นวัตกรรม) : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (นวัตกรรม))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
60.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งหลักเกณฑ์องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้คณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่แอพพลิเคชั่นและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อพิจารณาสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และการอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ได้แก่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและแผนผังชุมชนแสดงตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในเขตพญาไท 2. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงตำแหน่งผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปและแสดงตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในแต่ละชุมชน 3. รายงานผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพญาไทในรูปแบบตารางและ Graph

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สกก. กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สกก. กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สกก. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง