รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5008-2007

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
35.00
0
0 / 0
3
55.00
0
0 / 0
4
90.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,752 บาท เบิกจ่ายแล้ว 38,407,334.28 บาท คิดเป็น 13.79 % คงเหลือ 240,193,105.72 บาทคิดเป็น 86.21 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 278,600,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 96,744,901.95 บาท คิดเป็น 34.73 % คงเหลือ 181,855,538.05 บาทคิดเป็น 65.27%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 278,600,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,500,618.73 บาท คิดเป็น 55.46% คงเหลือ 124,099,821.27 บาทคิดเป็น 44.54%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณหลังปรับโอน 92,248,758 บาท เบิกจ่ายแล้ว 82,650,528.88 บาท คิดเป็น 89.60% คงเหลือ 9,598,229.12 บาทคิดเป็น 10.40%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สงม. กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สงม. กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สงม. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง