รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ : 5008-2008

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
100.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลฯ บัญชีรายการข้อมูลฯ พิจารณาการพัฒนาฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) กำหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Catalog) และ จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามแบบ 5 และ แบบ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาการนำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง และจัดทำรายงานส่ง สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 การแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/phayathai

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สยป. กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สยป. กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามที่ สยป. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง