รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1(องค์ประกอบที่3)กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) : 5009-0938

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
85
85 / 100
2
2.00
95
95 / 100
3
2.00
95
95 / 100
4
2.00
85
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดกิจกรรม จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและอำนวยการ จัดช่องทางการจำหน่ายสินค้าสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯจึงได้จัดตลาดนัดศุกร์ สุข เพื่อให้ประชาชนสามารถ นำสินค้ามาจำหน่ายได้ จัดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน(เดือนละ 1 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดกิจกรรม จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและอำนวยการ จัดช่องทางการจำหน่ายสินค้าสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯจึงได้จัดตลาดนัดศุกร์ สุข เพื่อให้ประชาชนสามารถ นำสินค้ามาจำหน่ายได้ จัดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน(เดือนละ 1 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการจัดกิจกรรม จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและอำนวยการ จัดช่องทางการจำหน่ายสินค้าสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะปกติและจะแจ้งให้ผู้ค้าทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดการจัดกิจกรรม จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและอำนวยการ จัดช่องทางการจำหน่ายสินค้าสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะปกติและจะแจ้งให้ผู้ค้าทราบต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ผลการดําเนินงานจําแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล - ระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : แต่ละสํานักงานเขตควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง - สิ้นปีงบประมาณผลงานที่ได้ : จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))