รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนที่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 5009-0951

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
45.00
85
85 / 50
3
60.00
95
95 / 50
4
80.00
100
95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 และเดือน มกราคม ,กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 และเดือน มีนาคม ,เมษายน 2564 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของชุมชนที่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง