รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย : 5009-0954

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
85
85 / 50
3
50.00
95
95 / 50
4
80.00
100
95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬารู้สึกปลอดภัยพร้อมย้ำให้ประชาชนที่มาใช้บริการให้ระมัดระวังของการแพร่ระบาดของ เชื้อ ไวรัส covid 19 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการลานกีฬาในแต่ละลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬารู้สึกปลอดภัยพร้อมย้ำให้ประชาชนที่มาใช้บริการให้ระมัดระวังของการแพร่ระบาดของ เชื้อ ไวรัส covid 19 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการลานกีฬาในแต่ละลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้ปิดประกาศให้ผู้มาใช้บริการลานกีฬาทราบเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้ปิดประกาศให้ผู้มาใช้บริการลานกีฬาทราบเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 246 วัน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการออกกำลังกาย (จำนวนคน x จำนวนลาน x 246 วัน ) แบบประเมินความพึงพอใจของตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน (ระดับความพึงพอใจ x 100 หารด้วยจำนวนตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ลานกีฬา รูปถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง