รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร : 5009-0959

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00
90
90 / 100
2
90.00
85
85 / 100
3
95.00
90
90 / 100
4
100.00
90
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 รายการและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งมอบวัสดุให้ศูนย์เด็กในพื้นที่เขตทุกศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ และทำอาหารแจกเด็กโดยให้ผู้แกครองมารับอาหารกลางวัน (ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง ล้างมือ และรับอาหารกลับบ้าน )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมแผนสื่อการเรียนการสอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน x 100 หารด้วยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รูปถ่าย และ การลงพื้นที่เพื่อตรวจเกณฑ์มาตรฐานตามศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในพื้นที่เขตทุกศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง