รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน : 5009-0960

ค่าเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน : 6

ผลงานที่ทำได้ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
2.00
85
85 / 50
3
2.00
90
90 / 100
4
2.00
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมตามปีปฎิทิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและจำนวนครั้งในการจัดกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. กำหนดการจัดกิจกรรมและรูปถ่าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. กำหนดการจัดกิจกรรมและรูปถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง