รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่4)ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน : 5009-0961

ค่าเป้าหมาย ระดับความสำเร็จ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับความสำเร็จ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความสำเร็จ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
70.00
95
95 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในไตรมาสที่1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดทำคำสั่งคณะทำงาน/คณะกรรมการการเสนอนวัตกรรมแล้วเสร็บและได้ดำเนินการให้ทุกส่วนราชการเสนอเสนอวัตกรรมทั้ง 10 ฝ่าย ทั้งนี้เตรียมดำเนินการสรุปผลจากการประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมเพียง 1 ชิ้นงาน ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมจากคณะกรรมการฯ โดยการเสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เทศโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ของฝ่ายการคลังขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งานนวัตกรรม โดยผ่านเวปไซด์ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง มีผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วทั้งสิ้น 3006 ครั้ง มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 577 ราย ให้คะแนนเว็บไซต์ ผลคะแนนมากที่สุด จำนวน 462 คน ผลคะแนนมาก จำนวน 107 คน ผลคะแนนปานกลาง จำนวน 8 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 393 คน เพศชาย 184 คน (รวม 577 คน) (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการใช้งานนวัตกรรม โดยผ่านเวปไซด์ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง สรุปข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เวปไซต์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2564 ดังนี้ มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 94.89 เมษายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.17 พฤษภาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.66 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.32 กรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 97.86 สิงหาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.15 สถิติเฉลี่ย ตั้งแต่มี.ค. - ส.ค. 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.15

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน ก.พ.ร.)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการค้นหา ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการนำเสนอโครงการ ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดท าโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 3. แบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) 4. แบบฟอร์มน าเสนอโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) 5. แบบส ารวจผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) 6. เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนานวัตกรรม เช่น รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการด าเนินการ ภาพถ่าย ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง