รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับสำนักงานเตเทียบเท่าหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดในแต่ละรายวิชา : 5009-969

ค่าเป้าหมาย 1. ผลคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับสำนักงานเขตของนักเรียนระดับ : 0

ผลงานที่ทำได้ 1. ผลคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับสำนักงานเขตของนักเรียนระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1. ผลคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับสำนักงานเขตของนักเรียนระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

0 / 0
2
90.00
70
70 / 100
3
100.00
80
80 / 100
4
100.00

95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดการสอนเสริมอย่างเข้มให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ o-net

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.6 และ ม.3 และจัดดำเนินการสอน o-net .ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างรอผลการสอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ลำดับ โรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 157 59.32 45.57 28.60 41.97 2 พระราม9กาญจนาภิเษก 124 63.94 52.92 33.79 41.28 3 วัดใหม่ช่องลม 29 56.28 42.50 28.97 36.71 ระดับสำนักงานเขต 310 60.89 48.23 30.71 41.20 ระดับสังกัด 19,430 58.94 45.87 29.43 38.75 ระดับประเทศ 495,250 56.2 43.55 29.99 38.78 ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ลำดับ โรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 90 46.36 28.53 19.24 25.86 ระดับสำนักงานเขต 90 46.36 28.53 19.24 25.86 ระดับสังกัด 4,627 52.79 31.82 21.76 27.99 ระดับประเทศ 357,425 54.29 34.38 25.46 29.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรอกนิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ระดับประถมศึกษา เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับสังกัด 2 รายวิชา จากทั้งหมด 4 รายวิชา 2. ระดับมัธยมศึกษา เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับสังกัด 2 รายวิชา จากทั้งหมด 4 รายวิชา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากรายงานผลคะแนนการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง