รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 5010-0957

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 32.31

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.35
100
100 / 100
2
1.48
0
0 / 0
3
25.79
100
100 / 100
4
32.31
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,215,865.49บาท คิดเป็นร้อยละ 7.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 จัดเก็บภาษีที่ดินและวิ่งลปูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 1,330,880.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 (ความก้าวหน้าโครงการ 60%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บภาษีที่ดินและวิ่งลปูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 มิถุนายน 2564 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 23,209,818.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.79 (ความก้าวหน้าโครงการ80%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 กันยายน 2564 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 29,078,922.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.31 (ความก้าวหน้าโครงการ100%)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้จริง หาร ยอดประมาณการของสำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง