รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5010-0959

ค่าเป้าหมาย 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ 100 : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 0
2
0.00
0
0 / 0
3
80.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ 8 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 2 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,445 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายการ ได้แก่ 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งต่อสร้าง 4. หมวดเงินอุดหนุน 5. หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ของงบประมาณหลังปรับโอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง