รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้่น : 5010-2005

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 180

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 0
2
178.57
0
0 / 0
3
180.00
100
100 / 100
4
190.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจและลงระบบติดตามปรเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนเกษตรผสมผสาน "ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้คู่พระโขนง" บริเวณหมู่บ้านวรบูลย์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 (ทางออกไปอ่อนนุช 44) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2. สวนหย่อมภายในโครงการ 101 The third Piace True Digital Park ขนาดพื่นที่ 2 ไร่ 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจและลงระบบติดตามปรเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สวนเกษตรผสมผสาน "ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้คู่พระโขนง" บริเวณหมู่บ้านวรบูลย์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 (ทางออกไปอ่อนนุช 44) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2. สวนหย่อมภายในโครงการ 101 The third Piace True Digital Park ขนาดพื่นที่ 2 ไร่ 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจและลงระบบติดตามปรเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง คือ 1. สวนหย่อมภายในโครงการ 101 The third Piace True Digital Park ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 2. สวนหย่อมภายในโครงการอาคารชุด วิสดอม อินสปาย สุขุมวิท ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 3. สวนเกษตรผสมผสาน "ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้คู่พระโขนง" บริเวณหมู่บ้านวรบูลย์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 (ทางออกไปอ่อนนุช 44) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน"ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร" ประกอบด้วย 10 ประเภทแยก เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจ รวบรวมเพิ่มเติ่มไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี - กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้น เนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต รวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย.) ตามแบบฟอรม์ที่สำนักงานสวนสาธารณะ กำหนดแทน รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน 1.1 ความหมาย คือ พื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สลล) มาก่อนซึ่ง สนข/สสณ. สสล. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้ อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง นิยามตามระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1.2 การพัฒนาพื้้นที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 1.2.2 ่จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof) 1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง 1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป้นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้น เป็นพื้นที่ 1 ไร่ 1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า ฯลฯ คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่ม คูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 1.3 การเพิ่มพื้นที่สีเชียวสำนักงานเขตรับผิดชอบและดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่น ๆ/บริษัท/ ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 1.4 สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนๆ รายงานเข้าสู่ระบบฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 1.4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 1.4.3 อืี่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน 2.1 ความหมายคือ พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 จำนวน 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง สนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไป 2.1.2 สนามกอลฟ์ หมายถึง สนามกอลฟ์ทุกแห่ง 2.1.3 แหล่งนำ้ หมายถึง สระนำ้ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีนำ้ท่วมขังนานกว่า 6 เดือน ต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึง ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่น กก ที่มีขนาดกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.5 ที่ว่าง หมายถึง ที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. 2.1.6 พื้นที่ไม่ยืนต้น หมายถึง พื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตัิงแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมท้้งสวนผลไม้ 2.1.7 พื้นท่ี่เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.1.9 พื้นที่อื่น ๆ หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สำนักสิ่งแวดล้อม 1. พิจารณาผลคะแนนให้พิจารณาจากพื้่นที่สีเขียวในรูปแบบสวนซึ่งจะต้องดำเนินการตามค่าคาดการณ์ซึ่งกำหนดไว้ 2. พิจารณาตัดคะแนนที่หน่วยงานได้รับในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฎตามฐานข้อมูล เช่น (ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจาก "โปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร" เท่านั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง