รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5011-0952

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากเป็นการดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตและฝ่ายการศึกษาจึงต้องผู้บริหารโรงเรียนกำชับบุคคลากรทำความเข้าใจเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ดำเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์ฯที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างเป็นรวบรวมข้อมูล ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอการกำหนดวันที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการของสำนักการศึกษาฯ ซึงกำหนดการประเมินภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ผ่าน 6 กิจกรรมหลักตามหลักปฐมวัย พ.ศ.2560 และสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างการสรุปผลจากสำนักการศึกษา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ( ได้ระดับ 2 ขึ้นไปจากเกณฑ์การประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ ดี (3) พอใช้ (2) ควรส่งเสริม (1) )

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย = (จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย)x๑๐๐/จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เอกสารหลักฐาน รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมการสรุปและการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย 1. สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้านผ่าน 6 กิจกรรมหลักตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 3. สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง