รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา : 5011-0953

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ - ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินพัฒนาการของเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กฯ เริ่มประเมินพัฒนาการครั้งที่ 1 เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านที่เด็กยังทำไม่ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 96.51 ประเมินโดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ - เด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ จาก 45 สำนักงานเขต พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ประเมินโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPMฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ และผลการตรวจผ่านไม่ครบทุกด้าน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ -เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย x100 เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด -เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาx100 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล เอกสารหลักฐาน 1. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายศูนย์และรายเขต 2. ผลการนำเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง