รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดใน ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามภารกิจ : 5011-0958

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างงดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรค covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 มี.ค. 64 เตรียมความพร้อมเรื่องการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมย์รณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบประมาณ 48,800 ได้ดำเนินการเบิกค่าวัสดุกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด จำนวน 8,800 บาท ส่วนกิจกรรมพัฒนาอาสาเฝ้าระวังยาเสพติด งดการจัดกิจกรรณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้ดำเนินการส่งงบประมาณคืน จำนวน 40,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครฯ ที่สมัครเป็นสมาชิกอาสาฯ ของเขตบางกะปิ และได้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสมาชิกอาสาฯ ที่ดำเนินกิจกรรม คูณด้วย x 100 หารด้วยจำนวนสมาชิกอาสาฯ เขตบางกะปิทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สมาชิก อปพร เขตบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง