รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง : 5011-0960

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00
100
100 / 100
2
25.00
100
100 / 100
3
40.00
0
0 / 0
4
50.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขออนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/64 ลงวันที่ 30 มี.ค. 64 เริ่มดำเนินการ 31 มี.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ต.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน เตรียมพื้นที่และขออนุมัติใช้วัสดุ และได้รื้อถอนผนังแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาเนื่องจากรูปแบบมีความขัดแย้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในสังคมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมความสำเร็จของโครงการ x 100 จำนวนการปรับปรุงทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายการที่ได้รับการปรับปรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง