รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร : 5011-0962

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 1

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ 1 คน - จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กฯ แล้ว 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการ….

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคล เด็กและเยาวชน หรือสมาชิกชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีการสร้างเครือข่ายจากการจัดกิจกรรม “รู้รอดปลอดภัย” จำนวนอย่างน้อย 1 เครือข่าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การรวมตัวของกลุ่มบุคคล เด็กและเยาวชน หรือสมาชิกชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง