รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร : 5011-0963

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 6

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรม 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมในวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ในพื้นที่เขตบางกะปิ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมต่างๆ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดงานวันสำคัญพื้นที่เขตบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง