รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ : 5011-0968

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ส่งให้ สยป. ภายในเดือนธันวาคม เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินงานขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้วคือ จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionalry)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือเลขที่ กท5001/4000 โดยนำข้อมูลตามตารางที่ 23 (ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) ไปนำเข้าโปรแกรมสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกะปิ (http:// bangkok.go.th/bangkapi/)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100) ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนที่จะได้รับ = น้ำหนักคะแนน หาร 100 X ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบ การนำเข้าข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตรวจสอบจากแบบรายงานที่กำหนด และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง