รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 จำนวนคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5014-2006

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมร่วมกับสนน. แบ่งงานและแจ้งปัญหา/อุปสรรค - ลงเรือสำรวจคลองประเวศบุรีรมย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รณรงค์จัดการขยะริมคลอง -สำรวจซ่อมแซมทางเดินริมคลอง -ออกแบบจุดเช็คอิน -สำรวจจุดเสี่ยงภัยและไฟส่องสว่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สนน.สจศ. สยป. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของประเวศบุรีรมย์และคลองสองต้นนุ่น -สำรวจพื้นที่จะทำจุดเช็คอินวัดลานบุญและวัดปากบึง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทุกกิจกรรม รายงานผลแก่ สยป. และสำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : 1. แผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง หมายถึง แผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 2. การพัฒนาและฟื้นฟูคลอง หมายถึง การปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ โดยการดูแลสภาพคู คลองให้สะอาด ไม่มีขยะ ผักตบชวา วัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ และการพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางเดินริมคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 3. เป้าหมาย หมายถึง การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต เขตละ1 เล่ม 4. วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน 1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของ คลอง โดยมีภาพถ่าย หรือแผนที่ประกอบ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขต 1.3 คณะทำงานศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปของเขต 1.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำการทบทวนและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนฯ 1.5 จัดการประชุมคณะทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผน 2.1 คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเขต ส่วนที่ 2 กรอบของแผน 2.2 คณะทำงานฯ เสนอร่างแผนพัฒนาฯ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป 2.3 คณะทำงานฯ นำร่างแผนพัฒนาฯ ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติแผน 3.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ที่คณะทำงานปรับปรุงแล้ว หากไม่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการฯ นำเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้แผน 4.1 สำนักงานเขตประกาศใช้แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่แล้วให้ผู้ประสานแผนพัฒนา ระดับเขตดำเนินการแจ้งส่วนราชการทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป 4.2 สำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

4. วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน 1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของ คลอง โดยมีภาพถ่าย หรือแผนที่ประกอบ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขต 1.3 คณะทำงานศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปของเขต 1.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำการทบทวนและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนฯ 1.5 จัดการประชุมคณะทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผน 2.1 คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเขต ส่วนที่ 2 กรอบของแผน 2.2 คณะทำงานฯ เสนอร่างแผนพัฒนาฯ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป 2.3 คณะทำงานฯ นำร่างแผนพัฒนาฯ ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติแผน 3.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ที่คณะทำงานปรับปรุงแล้ว หากไม่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการฯ นำเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้แผน 4.1 สำนักงานเขตประกาศใช้แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่แล้วให้ผู้ประสานแผนพัฒนา ระดับเขตดำเนินการแจ้งส่วนราชการทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป 4.2 สำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการคำนวณ คำนวณจากความก้าวหน้าตามขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 5 มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (พัฒนาคลองเป้าหมายที่สำนักงานเขตกำหนด) ร้อยละ 125 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 4 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้แผน ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 3 ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติแผน ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผน ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน ร้อยละ 25 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน หมายเหตุ : หากองค์ประกอบการจัดทำแผนไม่ครบองค์ประกอบของแต่ละขั้นตอน หักร้อยละ 5 ของแต่ละขั้นตอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง