รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5014-2009

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งทุกฝ่ายนำเสนอนวัตกรรมเข้าที่ประชุมผู้บริหารเลือกฝ่ายโยธาเป็นเจ้าภาพหลักนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการผ่านการพิจารณาจาก คกก.นวัตกรรม กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงนาม MOU -ปักป้ายแบ่งปันเขตรับผิดชอบ -ทำความสะอาดผักตบตลอดแนวคลอง 7 กิโลเมตร -ปรับภูมิทัศน์เฟสแรก 400 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ลงนาม MOU -ปักป้ายแบ่งปันเขตรับผิดชอบ -ทำความสะอาดผักตบตลอดแนวคลอง 7 กิโลเมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง