รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง : 5016-6501

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25
100
100 / 100
2
0.50
0
0 / 0
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการกระทำการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เขตธนบุรี - ทางโทรศัพท์ เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 2 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 1 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการกระทำการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เขตธนบุรี - ทางโทรศัพท์ เดือน มกราคม 2564 จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 2 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 2 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการกระทำการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เขตธนบุรี - ทางโทรศัพท์ เดือน เมษายน 2564 จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 5 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม2564 จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 5 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 4 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการกระทำการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เขตธนบุรี - ทางโทรศัพท์ เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 6 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 5 เรื่อง - ทางโทรศัพท์ เดือน กันยายน 2564 จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเรียบร้อย จำนวน 1 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ๑) ผู้กระทำผิด หมายถึง บุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ๒) เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เขต ที่สำนักงานเขตได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านทางโทรศัพท์ ๓) ทางเท้า หมายถึง พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตในการกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า และที่สาธารณะอย่างเข้มงวด จริงจังรวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องอาทิ การเพิ่มความถี่ในการตรวจพื้นที่โดยเน้นถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและจุดที่มักมีปัญหาการฝ่าฝืน/กระทำผิด หรือได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ : ร้อยละเรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงใช้สูตรคำนวณดังนี้ y = ร้อยละเรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง x1 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ x2 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกณฑ์การคิดคะแนน - เรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงร้อยละ ๕ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน - เรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงร้อยละ ๔ – ๔.๙๙ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน - เรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงร้อยละ ๓ – ๓.๙๙ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน - เรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงร้อยละ ๒ – ๒.๙๙ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน - เรื่องร?องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงร้อยละ ๑ – ๑.๙๙ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาของน้ำหนักคะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : เอกสารหลักฐาน ๑. รายงานการออกตรวจพื้นที่ ๒. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. สถิติเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำแนกรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง