รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 4) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5016-6507

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สกก.กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สกก.กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สกก.กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
0
0 / 0
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์และเวียนแจ้งฝ่ายต่างๆ เสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่้มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมของสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อเสนอ กับ สกก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้คัดเลือกโครงการ การฝึกอบรมการเรียนรู้วิธีการประชุมทางไกล ( Teleconference) ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี เสนอไปยังคณะกรรมการฯ และได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ขณะเสนอโครงการให้เป็นอำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำการประชุมทางไกล ( Teleconference) ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถศึกษาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมจัดการประชุมทางไกล ( Teleconference) ให้แก่ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 64 เวลา 9.00 - 12.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการการฝึกอบรมการเรียนรู้วิธีการประชุมทางไกล (Teleconference) ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีเสนอผู้อำนวยการเขตธนบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สกก.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง