รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5016-6508

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สงม. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สงม. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สงม. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.75
100
100 / 100
2
33.06
0
0 / 0
3
54.37
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงม.1 และ สงม.) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นพร้อมดำเนินการขออนุมัติเงินงวดครั้งที่ 1 ตามแผนดังกล่าว – ดำเนินการขออนุมัติโอนอัตโนมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน – ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปี 2564 ขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง – ขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือนพฤศจิกายน 2563 – ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งให้แก่โรงเรียนวัดโพธินิมิตร – ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล – เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการที่ยังไม่ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง – เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดทำไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 - ขอจัดสรรงบประมาณค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร งานบริหารการศึกษา - ขอจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล งานควบคุมอนามัย - ขอจัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานบริหารการศึกษา รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ - จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - เร่งรัดติดตามการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - เร่งรัดติดตามส่วนราชการให้ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานปกครอง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130ื ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเสา High Mast บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริหารการศึกษา เพื่อเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อคืนเงินค่าปรับงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดบางสะแกนอก - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อคืนเงินค่าปรับงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองบางน้ำชน จากคลองบางน้ำชนถึงถนนรัชดาภิเษก - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเทอดไทย 30 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี -เร่งรัดติดตามการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร - ยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 -ชดใช้เงินยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนพฤศจิกายน 2563 - เร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดทำไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อคืนค่าปรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดบางสะแกนอก - จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อคืนเงินค่าปรับงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองบางน้ำชน จากคลองบางน้ำชนจนถึงถนนรัชดาภิเษก - จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการโยธา เพื่อเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเทิดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี - จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานปกครอง เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำขนาด 400 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเงิน 300,000 บาท- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรืออหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้ชำระไปแล้ว เป็นเงิน 20,055 บาท- ยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564- ขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือนสิงหาคม 2564- ชดใช้เงินยืมสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนพฤศจิกายน 2563- โอนงบประมาณเหลือจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ยกเลิกการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น - งานปกครอง รายการค่าใฃ้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)- งานพัฒนาชุมชน รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียกรุงเทพมหานคร- งานบริหารการศึกษา รายการดังนี้- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินการศูนย์วิชาการเขต- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพหานคร - ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)- ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)- ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีพิเศษ)- ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว)- จัดทำรายงานเงินคงเหลือที่ไม่สามารถส่งคืนเข้างบกลางได้ ดำเนินการเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 65.64 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 เบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 75.35

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง