รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(องค์ประกอบที่ 5.2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5016-6509

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป.กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป.กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป.กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 4.จัดทำบัญชีรายกาข้อมุล เรียบร้อยแล้ว 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 7.อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 4.จัดทำบัญชีรายกาข้อมุล เรียบร้อยแล้ว 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 9.อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 10.อยู่ระหว่างนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พร้อมนำส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 4.จัดทำบัญชีรายกาข้อมุล เรียบร้อยแล้ว 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 9.อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 10.อยู่ระหว่างนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พร้อมนำส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 11. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งหลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและลงในระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ศึกษาข้อมูลการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานเขตธนบุรี เรียบร้อยแล้ว 4.จัดทำบัญชีรายกาข้อมุล เรียบร้อยแล้ว 5.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 6.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และบัญชีรายการข้อมูล) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 7.ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 8.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 (คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของหน่วยงาน) เข้าสู่ ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว 9.บันทึกฐานข้อมูลใหม่และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 10.นำฐานข้อมูลใหม่เข้าระบบฯ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมในระบบฯ ภายในกำหนดมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 11.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 12.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ และรายงานแจ้งผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง