รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5016-6510

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
60.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายในภาพรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานจำนวน 35 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ดำเนินการมีความคืบหน้า มากกว่า ร้อยละ 50 จำนวน 22 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานจำนวน 35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ ชะลอโครงการ 6 โครงการ ดำเนินการมีความคืบหน้า มากกว่า ร้อยละ 75 จำนวน 13 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานจำนวน 35 โครงการ ยกเลิก 13 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง