รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) : 5017-830

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 49.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.63
100
100 / 100
2
19.95
0
0 / 0
3
36.48
100
100 / 100
4
49.52
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลตามแบบรายงาน SWM 2. ดำเนินการจัดการมูลฝอยของเสียและอันตรายภายในสำนักงานเขตตามที่สสล. กำหนด 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย 4. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี 2563 5. เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 3639.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลตามแบบรายงาน SWM 2. ดำเนินการจัดการมูลฝอยของเสียและอันตราย ภายในสำนักงานเขต ตามที่สสล. กำหนด 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย 4. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี 2563 และส่งเสริมให้มีการจัดการขยะโดยชุมชน เพิ่ม 1 แห่ง 5. ดำเนินการส่งเสริมชุมชนเข้าประกวดโครงการชุมชน/องค์กรปลอดขยะ (ชุมชน Zero Waste) 6. เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 9516.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ วิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง วิธีทิ้งขยะแยกประเภท ในพื้นที่เขตคลองสาน สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และเชิญชวนประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ ลดการถุงพลาสติกและโฟม 2.เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 17,402.63 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.48 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 23,620.67 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.52 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ๑. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือนชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ๒. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมักเลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๔ ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : ๑. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ๒. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ๓. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)