รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5017-831

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
3.00
0
0 / 0
3
4.00
100
100 / 100
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เข้าร่วมประชุมกับ สนน.เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก (คลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงสะพานท่าดินแเดง) ค่า DO 0.50 ค่า BOD 27.2 ค่าเฉลี่ยน้ำคลองปี 2562 4. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บขยะและทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะเศษอาหาร และการส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมนพื้นที่ริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 8. ตรวจตรา กวดขัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 9. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 10. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานทางเดินและราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 11. พัฒนาพื้รที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ 12. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ 13. กำหนดจุด Check in ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงจุดเช็คอิน 2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป 3. ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการปรับปรุงไฟฟ้า 4. กำหนดจุดติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก 5. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน ๑ จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน 1 จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง - ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ : นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : ๑. เอกสารประกอบการดำเนินการ ๒. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) หลักฐาน ๑. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ๓. ภาพถ่ายกิจกรรมก่อน-หลัง ดำเนินการ ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)