รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง : 5017-832

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ลดลงร้อยละ : 34

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
100
100 / 100
4
34.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 4 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 (28 มิถุนายน) มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 15 เรื่อง (จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 23 เรื่อง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ๑) ผู้กระทำผิด หมายถึง บุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ๒) เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่เขต ที่สำนักงานเขตได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านทางโทรศัพท์ ๓) ทางเท้า หมายถึง พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงใช้สูตรคำนวณดังนี้ y= (x1 - x2) คูณ 100 หาร x1 y = ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง x1 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ x2 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : เอกสารหลักฐาน ๑. รายงานการออกตรวจพื้นที่ ๒. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. สถิติเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำแนกรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง