รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5017-835

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
2.00
0
0 / 0
3
2.00
100
100 / 100
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ถนนคนเดิน “เดิน กิน ช็อป เที่ยว” ณ ตรอกดิลกจันทร์ ชุมชนสวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน จัดกิจกรรมในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-21.00 น.ณ ตรอกดิลกจันทร์ ชุมชนสวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน ซึ่งสินค้าภายในงานมีสินค้า OTOP ในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 10 ร้านค้า และร้านผู้ประกอบการในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 100 ร้านค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งชุมชนสวนสมเด็จย่าเป็นชุมชนเก่าแก่มีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วและได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดี กิจกรรมที่ 2 ตลาดน้ำปากคลองสาน “เดิน ช็อป ชิม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสเสน่ห์น้ำกลางกรุง” พิธีเปิดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เปิดขายสินค้าช่วงเวลา 16.00-22.00 น.ทุกวัน บริเวณตรงข้ามสำนักงานเขตคลองสาน ไปถึงท่าเรือปากคลองสาน โดยมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP เขตคลองสานเข้าร่วมจำนวน 10 ร้านค้า และผู้ประกอบการในชุมชนจำนวน 100 ร้านค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตคลองสาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ : นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : เอกสารหลักฐาน ๑. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง