รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5017-838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.67
100
100 / 100
2
30.64
0
0 / 0
3
53.59
100
100 / 100
4
72.29
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.67 % คิดเป็นเงิน 34,816,708.14 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.64 % คิดเป็นเงิน 91,475,856.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 53.59 คิดเป็นเงิน 160,010,380.15 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.29 % เป็นเงิน 213,105,475.84 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง