รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ : 5017-839

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ ตามหนังสือ ที่ กท 5601/7628 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล - เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ -จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) -จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง