รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ : 5018-0832

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
41.39
0
0 / 0
4
63.50
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. -เดือนธ.ค. 63 - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 6,097,977.09 คิดเป็นร้อยละ 6.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 64 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 12,714,673.32 คิดเป็นร้อยละ 12.80 เดือนก.พ. 64 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18,294,642.85 คิดเป็นร้อยละ 18.40 เดือนมี.ค. 64 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 24,564,460.64 คิดเป็นร้อยละ 24.71 สรุปไตรมาสที่ 2 =12.80+18.40+24.71/3=18.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 เดือนเม.ย.-มิ.ย. 64 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 41,138,588.62 คิดเป็นร้อยละ 41.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 เดือนก.ค.- ก.ย. 64 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 22 ก.ย. 64 จำนวนเงิน 61,408,664.82 คิดเป็นร้อยละ 63.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือนมีความเป็นปัจจุบนบวกคะแนนของการจัดส่งบการเงินได้ทันกำหนดและถูกต้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กิจกรรมเร่งรัดติดตามการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและจัดทำงบการเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามทันเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง