รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(5.2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5018-0833

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
48.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 63 - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน เดือนพ.ย. 63 - บันทึกรายงานข้อมูล จำนวน 22 รายการ ภายในวันที่ 15ของเดือน เดือนธ.ค. 63 -บันทึกรายงานข้อมูล จำนวน 22 รายการ ภายในวันที่ 15ของเดือน มีการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ ตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามเอกสารหมายเลข 2, จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามเอกสารหมายเลข 3 และคัดเลือกเรื่องที่จะพัฒนา 1 เรื่อง และจัดทำบัญชีข้อมูลผ่านความเห็นชอบข้อ 1 ตามเอกสารหมายเลข 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 64 รายงานข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว 4 รายการ ประกอบด้วยข้อมูลประชากรชาย-หญิงในพื้นที่ รวบรวมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2) แผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3) ทำบัญชีรายชื่อข้อมูลและเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 เดือนก.พ. 64 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานข้อมูลพื้นที่ประชากรชาย-หญิง ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา และข้อมูลชักลากขยะ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการบันทึกข้อมูล มูลนิธิ สมาคม เดือนมี.ค.64 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มข้อมูลมูลนิธิและสมาคม จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย.-มิ.ย. 64 ดำเนินการรายงานความเคลื่อนไหวปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่ 15 ของเดือน และนำเข้าข้อมูลมูลนิธิ และข้อมูลสมาคมเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตทุกรายการ จำนวน 22 รายการ และบันทึกลงในระบบ District Catalog มีการบันทึกรายการที่มีการเคลื่อนไหวทุกเดืนภายในวันที่ 15 ของเดือนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามลักษณะของข้อมูลตามที่สยป. กำหนดไว้ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง (ข้อมูลมูลนิธิและข้อมูลสมาคมในพื้นที่) เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของสยป. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร บนเว็บไซต์ http//data.bangkok.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ http//bangkok.go.th/bangkokyai ภายในเวลาที่สยป. กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ในสื่อต่าง ๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินผล 5 ขั้นตอน โดยกำหนดร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผลการดำเนินการได้ 10 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 ผลการดำเนินการได้ 10 คะแนน ขั้นตอนที่ 3 ผลการดำเนินการได้ 20 คะแนน ขั้นตอนที่ 4 ผลการดำเนินการได้ 20 คะแนน ขั้นตอนที่ 5 ผลการดำเนินการได้ 40 คะแนน ความสำเร็จของผลการดำเนินการแต่ละข้ันตอน เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ดำเนินการในขั้นตอนในดขั้นตอนหนึ่งไม่แล้วเสร็จ จะคิดร้อยละความสำเร็จรวมจากข้ันตอนก่อนหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ วิธีการคำนวณ คะแนนรวม=ขั้นตอนที่ 1+ขั้นตอนที่ 2+ขั้นตอนที่ 3+ขั้นตอนที่ 4+ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว จึงนำผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับของ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่หน่วยงานได้รับมาเทียบระดับคะแนนที่จะได้รับตามช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-20 ต่อ 1 คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละความสำเร็จองการพัฒนาฐานข้อมูล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 40 60 80 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ กำหนด 2. การนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. การายงานผลการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily Plan) และ BMA Monitor Application ซึ่งต้องดำเนินการ ดังนี้ 3.1 Daily Plan รายงานเป็นประจำทุกเดือน 3.2 รายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร Daily Plan เป็นรายไตรมาส 3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Daily Plan ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถือว่าเป็นข้อมูลผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 4. กรณีระบบติดตามและประเมินผลตามแผนพัมนากรุงเทพมหานคร Daily Plan ขัดข้องไม่สามารถเข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงานผู้รับการประเมินผลดำเนินการ ดังนี้ 4.1 ประสานเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ ทราบทันทีเพื่อให้หน่วยงานผู้รับการประเมินและผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 4.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพื่อเป็นหลักฐาน และทำหนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบและสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 4.3 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบสามารถใช้งานได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง