รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ : 5018-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.13
90
90 / 100
2
70.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
0.00
90
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-ธ.ค. 63 - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 จำนวน 6,097,977.09 คิดเป็นร้อยละ 6.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค.64 : อยู่ระหว่างประสานชุมชน เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตามโครงการฯ เดือนก.พ. 64 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 8 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมี.ค. 64 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -1. ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครบ 30 ชุมชน (ม.ค. - มี.ค. 64) 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินเบิกจ่ายไปแล้ว 119,000 บาท จากงบประมาณ 255,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.65 คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องจ่ายอีก 2 งวด ความสำเร็จร้อยละ 80 ความก้าวหน้าร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กาดดสกากดาากาก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กสดสเววเวเส้เาสเ้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดสเสเสสเสเสเ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง