รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,19.97 ตันต่อวัน) : 5018-832

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 33.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.84
100
100 / 100
2
45.35
0
0 / 0
3
27.52
0
0 / 0
4
33.35
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 64 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ 719 ตัน เดือนก.พ. 64 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ 843 ตัน เดือนมี.ค. 64 ผลการดำเนินการยังไม่ออก สรุป ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.+ก.พ. 64) =1,562 ตัน และไตรมาสที่ 1 1,750 ตัน รวมเป็น 3,312 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอแก้ไขรายละเอียดไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,035.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.58 ไตรมาส 2 เดือนม.ค.-เดือนมี.ค. 64 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,549.69 ตัน+ไตรมาส 1 จำนวน 2,035.66 ตัน รวมเป็น 4,585.35 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.82 ไตรมาส 3 เดือนเม.ย..-เดือนมิ.ย.64 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 3,934.36 ตัน +ไตรมาส 1 จำนวน 2,035.66 +ไตรมาส 2 จำนวน 2,549.69 ตัน รวม 3 ไตรมาส 8,519.71 คิดเป็นร้อยละ 27.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 เดือนเม.ย..-เดือนมิ.ย.64 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ ดำเนินการได้ จำนวน 10,321.98 ตัน (ข้อมูลถึงเดือนส.ค. 64) เป้าหมาย 9,285.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.35 โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ตั้งแต่เดือนต.ค. 63 - ส.ค. 64 จำนวน 25 ครั้ง ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ตั้งแต่เดือนต.ค. 63 - ส.ค. 64 จำนวน 34 ครั้ง และดำเนินการเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือนต.ค. 63 - ส.ค. 64 จำนวน 6,710 กก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ๑. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือนชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ๒. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมักเลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณ มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๔ ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : ๑. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ๒. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ๓. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง