รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม : 5018-838

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.86
80
80 / 100
2
49.00
0
0 / 0
3
64.14
0
0 / 0
4
100.00
80
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. -ธ.ค. 63 โครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 24, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 24,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 24, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 24, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 24และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 24 เฉลี่ยไตรมาสที่ 1ดำเนินการได้ =24+24+24+24+24+24+30/7=24.86 คิดเป็นร้อยละ 24.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 - เดือนม.ค.-มี.ค. 64 ดำเนินการตามโครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 55, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 48, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 48,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 48, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 48, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 48และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 48 เฉลี่ยไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ =55+48+48+48+48+48+48 คิดเป็นร้อยละ 49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 - เดือนเม.ย.-มิ.ย.. 64 ดำเนินการตามโครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 65, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 64, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 64,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 64, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 64, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 64และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 64 เฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ดำเนินการได้ =65+64+64+64+64+64+64 คิดเป็นร้อยละ 64.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 - เดือนต.ค.63 - เดือนก.ย. 64 ดำเนินการตามโครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็น 100, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 100,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 100, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ100 , เทศกิจอาสาพาน้องข้าม ถนน/อาสาจราจร และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจfดำเนินการได้ ดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดโรคระบาด COVID-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุ อาชญากรรม กับประชาชน โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้นำรายละเอียดพื้นที่ เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดจาก การสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและ จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตามสภาพพื้นที่นั้น 3. การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง การปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออก ตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือ เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแต่ละสภาพ พื้นที่นั้น ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตที่ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา หาร จำนวนจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตทั้งหมด คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สำนักเทศกิจ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยแบ่งการให้คะแนน (ร้อยละ) ออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่1.1 การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ x = จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ n = จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน 1.2 การตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 30 คะแนน คิดจาก y = ร้อยละของผลการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตที่ดำเนินการได้ x = ผลการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตที่ดำเนินการได้ n = เป้าหมายการดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตตามแผน 1.3 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 30 คะแนน คิดจาก y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้ x =ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้ n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน 1.4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก y = ร้อยละของจำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน x =จำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหาร กทม. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. สำนักงานเขต ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยแบ่งการให้คะแนน (ร้อยละ) ออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 2.1 การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 60 คะแนน คิดจาก y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ x = จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ n= จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน 2.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้ x =ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้ n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน 2.3 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจากการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขตส่งให้สำนักเทศกิจ โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. จำนวน 15 คะแนน (ร้อยละ 75) คิดจากความครบถ้วนของรายงาน หากไม่ครบถ้วนจะตัดคะแนนจุดละ 0.1 คะแนน y = คะแนน (ร้อยละ) ความครบถ้วนของรายงาน x =จำนวนจุด (คะแนน) ที่ถูกตัดคะแนน n =จำนวนจุดทั้งหมด (คะแนน) 2. จำนวน 5 คะแนน (ร้อยละ 25) คิดจากการส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดูตราประทับวันที่ลงรับรายงาน) หากพ้นกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามตารางด้านล่าง y = คะแนน (ร้อยละ) การส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด z =คะแนนที่ถูกหักตามตาราง จำนวนส่งรายงานล่าช้า (เดือนหรือครั้ง) คะแนนที่ถูกหัก (z) 1 - 2 เดือน (ครั้ง) 1 3 - 4 เดือน (ครั้ง) 2 5 - 6 เดือน (ครั้ง) 3 7 - 8 เดือน (ครั้ง) 4 10 เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง