รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) : 5018-846

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.76

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.52
95
95 / 100
2
4.80
0
0 / 0
3
4.85
0
0 / 0
4
4.76
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 เดือนต.ค. 63 เตรียมการในการดำเนินโครงการ เดือนพ.ย. 63 จำนวนผู้ใช้บริการ 2,882 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 56 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.73 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.64 เดือนธ.ค. 63 จำนวนผู้ใช้บริการ 2,622 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 13 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.30 คิดเป็นร้อยละ ื86.59 สรุปความพึงพอใจ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 เดือนม.ค.64 จำนวนผู้ใช้บริการ 3,290 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 36 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.75 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.15 เดือนก.พ.64 จำนวนผู้ใช้บริการ 3,227 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 50 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.47 เดือนมี.ค. 64 จำนวนผู้ใช้บริการ 2,957 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 42 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96. สรุปความพึงพอใจไตรมาส 2 = 4.75+4.82+4.81/3 ระดับความพึงพอใจ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 เดือนเม.ย..64 จำนวนผู้ใช้บริการ 2,371 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 62 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.85 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.10 เดือนพ.ค.64 จำนวนผู้ใช้บริการ 1,911 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 38 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.46 เดือนมิ.ย. 64 จำนวนผู้ใช้บริการ 2,732 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 40 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40. สรุปความพึงพอใจไตรมาส 2 = 4.85+4.82+4.87/3 ระดับความพึงพอใจ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 96.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนก.ค - ก.ย. 64 (15 ก.ย.64) จำนวน 6,803 ราย ทอดแบบสอบถาม 125 ชุด ความพึงพอใจ 4.85 สรุป จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนต.ค. 63 - เดือนก.ย. 64 (15 ก.ย. 64) จำนวน 30,336 ราย ทอดแบบสอบถาม จำนวน 474 ชุด ระดับความพึงพอใจ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประชาชนที่มาใช้บริการ หมายถึง ประชาชนที่ขอรับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง ๑๐ ฝ่าย ณ จุดบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนนความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามผู้รับมาบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานระบบให้สำนักงาน ก.ก. ทราบทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง