รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5019-0849

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
90.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถดำเนินโครงการงานประจำได้ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถดำเนินโครงการงานประจำได้ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถดำเนินโครงการงานประจำได้ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บางโครงการยังอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการงานประจำ หมายถึง โครงการที่หน่วยงานดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = จำนวนโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี คูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการตามแผนฯที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลตามแนวทางการติดตามและประเมินผลที่กำหนดไว้ในโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง