รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5019-0854

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ พร้อมทั้งเวียนแจ้งการดำเนินการตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุมการคัดเลือกโครงการนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดทำระบบจองห้องประชุมผ่ายคิวอาร์โค๊ด และทดสอบการใช้งานภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตจองห้องประชุมผ่านระบบจองห้องประชุมที่จัดทำขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง