รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5019-0856

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
35.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง และชี้แจงการดำเนินงาน พร้อมทั้งคัดเลือกหัวข้อที่จะดำเนินการในปีนี้เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานตามขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานตามขั้นตอนที่ 4 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้งสิ้น 23 ฐานข้อมูล ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2เรียบร้อยปล้ว และได้ดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th) ภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง