รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน ครบ 3 ครั้ง : 5021-0850

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00
100
100 / 100
2
17.00
100
100 / 100
3
17.00
0
0 / 0
4
50.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย และดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1 ครบ 51 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จดทะเบียน ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 51 ชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินจากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียนได้รับการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และมีกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน ครบ 3 ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ผู้บริหารและสำนักอนามัยรับทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง