รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5021-0853

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัฐชีรายการข้อมูล 3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 4. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3.เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลหน่วยงาน คือ ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งเอกสารการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งเอกสารการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง