รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5021-853

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้ง 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้ง 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน หมายถึง โครงการงานประจำที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ 100 หารด้วย จำนวนโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง