รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5021-855

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองตามแผนปรับภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแวก คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักการระบายน้ำ จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา ตลอดจนจัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และคลองบางเชือกหนัง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่รับการตรวจสภาพคลองตามตัวชี้วัดเจราจาตกลงฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ คลองภาษีเจริญ และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คลองบางแวกและคลองบางเชือกหนัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองฯ ครบถ้วนและเป็นไปตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้ผู้อำนวยการเขตทราบและจัดส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของ แต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น - อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ - คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง