รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5021-860

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
0
0 / 0
4
97.50
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 13 โรงเรียน ทราบเป้าหมายและการดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานความพร้อมทางพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนระดับปฐมวัย ดังนี้ ชั้นอนุบาลที่ 1 ผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 94.92 และชั้นอนุบาลที่ 2 ผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 95.58

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดำเนินการประเมินผลตามแบบประเมินฯ จำนวน 483 คน มีพัฒนาการสมวัยคิดเป็น ร้อยละ 97.67 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดำเนินการประเมินผลตามแบบประเมินฯ จำนวน 554 คน มีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 97.32 ค่าเฉลี่ยนักเรียนปฐมวัย (ชั้นชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2) มีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 97.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา (ได้ระดับ 2 ขึ้นไป จากเกณฑ์การประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ ดี (3) พอใช้ (2) ควรส่งเสริม (1)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย = จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย x ๑๐๐ หารด้วย จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง