รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 5021-870

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
45.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดฯทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการของศูนย์ฯ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วและเบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วและได้นำไปมอบให้ศูนย์ฯทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในส่วนของการเบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีการเบิกจ่าย เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วและได้นำไปมอบให้ศูนย์ฯทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในส่วนของการเบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีการเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตภาษีเจริญ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งของรายงานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง